Mijn favorieten

Uw eigen makelaar op onze kosten

Bent u van plan binnenkort uw huis te verkopen? Wij spreken graag de mogelijkheden met u door.
Als u uw huis nu bij ons in verkoop geeft, maakt u tot en met december 2018 elke maand kans om de bemiddelingskosten (tot een maximum van € 2.500,-) terug te verdienen! 
Door onze goede verkoopresultaten zijn we op zoek naar woningen in alle prijsklasse.
 1. Deze voorwaarden zijn in het kader van de campagne ‘Uw eigen makelaar op onze kosten’ van toepassing op de Courtage-actie (hierna te noemen: “de Actie”), georganiseerd door de beroepsvereniging van vastgoedprofessionals VastgoedPRO, gevestigd te Lelystad (hierna te noemen: “VastgoedPRO”). Met “Deelnemer” wordt bedoeld de particuliere opdrachtgever, die een opdracht geeft aan een VastgoedPRO-makelaar.
 2. De Actie is geldig van 1 september 2018 tot en met 31 december 2018, voor iedere Deelnemer die binnen deze periode een opdracht geeft voor aan- of verkoop van particulier vastgoed bij een aangesloten VastgoedPRO-makelaar. VastgoedPRO accepteert geen aanmeldingen voor de Actie buiten de actieperiode.
 3. De Deelnemer kan deelnemen aan de Actie door het deelnameformulier geheel in te vullen en te ondertekenen en af te geven bij haar of zijn VastgoedPRO-makelaar. De betreffende VastgoedPRO-makelaar dient het ingevulde en ondertekende deelnameformulier aan VastgoedPRO beschikbaar te stellen.  
 4. De VastgoedPRO-makelaar ontvangt een bevestiging van deelname van de Deelnemer aan de Actie.  
 5. Door deelname aan de Actie, via het deelnameformulier, maakt de Deelnemer kans op € 2.500 inclusief BTW ter dekking van de (gedeeltelijke) kosten bij de makelaar voor de uitvoering van de opdracht.
 6. De te winnen vergoeding is vastgesteld op € 2.500,- netto per trekking. De zgn. kansspelbelasting zal door VastgoedPRO worden afgedragen.  
 7. Binnen twee werkdagen, na afloop van elke maand binnen de actieperiode, vindt de trekking van één winnaar plaats ten kantore van VastgoedPRO. De trekking van de winnaar(s) geschiedt op onpartijdige wijze. Tijdens de actieperiode wordt op de actiepagina van de website van VastgoedPRO de uitslag bekend gemaakt. De VastgoedPRO-makelaar van de winnende Deelnemer ontvangt bericht van VastgoedPRO. De VastgoedPRO-makelaar informeert de winnende Deelnemer.  
 8. Deelnemers verlenen medewerking aan VastgoedPRO tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie. Bij de uitreiking van een prijs zal een foto van de prijswinnaar(s) worden gemaakt, die voor publiciteits- en wervingsdoeleinden van VastgoedPRO kan worden gebruikt.  
 9. De uitbetaling vindt alleen plaats, als de aan- of verkoop van particulier vastgoed via de betreffende VastgoedPRO-makelaar heeft plaatsgevonden.  
 10. De uitbetaling van de prijs vindt plaats binnen 1 (één) week na melding van de notariële overdracht van de gekochte of verkochte woning aan VastgoedPRO De prijs wordt rechtstreeks door VastgoedPRO aan de winnende Deelnemer uitgekeerd.  
 11. De aan- of verkoop van de betreffende woning dient binnen 2 (twee) jaar, na opdrachtverstrekking, plaats te vinden. Als de aan- of verkoop van de betreffende woning niet binnen 2 (twee) jaar heeft plaats gevonden, vervallen alle rechten op de gewonnen prijs.  
 12. VastgoedPRO zal een kopie van de courtagenota of enig ander document opvragen bij de aangesloten VastgoedPRO-makelaar, waaruit blijkt dat de opdracht door de makelaar is voldaan en dat de Deelnemer de nota voor deze dienst van de makelaar heeft voldaan. De betreffende VastgoedPRO-makelaar dient aan dit verzoek mee te werken.  
 13. Iedere Deelnemer kan slechts één maal aan de Actie deelnemen.  
 14. VastgoedPRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van VastgoedPRO.  
 15. VastgoedPRO is gerechtigd de Actie vroegtijdig te beëindigen, of deze voorwaarden te wijzigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.  
 16. Op de Actie is de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’ van toepassing. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en worden verwijderd uit de systemen van Vastgoed 3 maanden na afloop van de actie. Dit m.u.v. de publicatiegegevens (foto’s en naam) van de winnende deelnemers. Voor analyse mogelijkheden kunnen uw gegevens geanonimiseerd op postcodeniveau worden bewaard.
 17. VastgoedPRO handelt in overeenstemming met de ‘Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014’.  
 18. Medewerkers, familie of direct betrokken van de VastgoedPRO-makelaar en/of medewerkers van VastgoedPRO zijn uitgesloten van deelname.  
 19. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
 20. In situaties of over omstandigheden waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist VastgoedPRO.  21. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.